EXHIBITOR

แสดงงานกับเรา

โอกาสทางธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สำหรับร้านค้าหรือผู้สนใจ ออกบูธจำหน่ายและแสดงสินค้าเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์ อาทิ อะไหล่, อุปกรณ์ตกแต่ง, อุปกรณ์ป้องกัน, เครื่องแต่งกาย, บริการต่างๆ ฯลฯ ร่วมกับเทศกาลสองล้อประจำปีที่สามารถดึงดูดผู้เข้า ร่วมชมทั้งในและต่างประเทศกว่า 500,000 คน ภายในระยะเวลา 5 วันของการจัดแสดง

You own a motorbike related business and Bangkok Motorbike Festival is just the place to advertise your business, showcase your products, gain more customers, create brand awareness and make a pretty nice profit in 5 days! Bangkok Motorbike Festival are filled with quality audiences who are there to gain knowledge, have fun, and purchase the best motorbike related products for their needs.

All Exhibitors will be listed on the website and in show program. If you own a motorbike related brands and/or you are a manufacturer, distributor, dealer, and wholes

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ร่วมจัดแสดงสินค้าของคุณภายในงาน
 • สร้างภาพลักษณ์สินค้า สานความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า เพื่อร่วมขยายธุรกิจของคุณให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น
 • แนะนำสินค้าและบริการของท่าน ให้กับผู้สนใจและกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 • ขยายฐานลูกค้าให้ครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ
 • โปรโมทสินค้าภายในงาน และกระตุ้นยอดขายให้สูงขึ้น
 • สร้างสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกลุ่มลูกค้าที่ตรงเป้าหมาย และบุคคลในแวดวงธุรกิจ, ผู้ผลิต, ผู้ประกอบการต่างๆ

 • Showcase your entire product line
 • Sell face-to-face with motorbikes and related products
 • Reach your customers in person and capture contact information
 • Promote and measure your results in real time
 • Connect with retailers, manufacturers and distributors that attend for a profitable working relationship

  ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานจัดแสดงโชว์รถมอเตอร์ไซค์สุดยิ่งใหญ่ แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉีย