About BCBC

BANGKOK CUSTOMBIKE COMPETITION

About BCBC

Bangkok Custom Bike Competition จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจในการสร้างสรรค์ ตกแต่ง รถจักรยานยนต์ในประเภทต่างๆ ได้มีโอกาสนำผลงานออกแสดงบนเวทีสาธารณะ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถพัฒนาไปเป็นธุรกิจที่จะทำให้เกิดรายได้เพื่อให้หล่อเลี้ยงจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ต่อไปได้ เวทีเแห่งนี้จึงไม่มุ่งเน้นให้นักออกแบบตกแต่งรถแข่งขันกับบุคคลอื่นๆเพียงเพื่อที่จะบอกว่าของใครดีกว่ากัน แต่เป็นไปเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน แบ่งปัน และร่วมพัฒนาวงการแห่งนี้ไปด้วยกัน เพื่อที่จะทำให้ประเทศไทยกลายไปเป็นศูนย์กลางการออกแบบตกแต่งรถมอเตอร์ไซค์ในระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคในอนาคต