BACK

classname

Electric Bike

รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนเท่านั้น จะพัฒนาในรูปทรงไหน เฟรมอะไร ก็สามารถทำได้เต็มที่โดยเน้นเงื่อนไขการให้คะแนนของคลาสนี้

Electric Bike with unlimited style but must be operated by Electricity with Power Source.