REGISTER

ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด

ระเบียบและเงื่อนไขการประกวดฉบับนี้กำหนดและจัดทำขึ้นโดย บริษัท ไซเคิล คัลเจอร์ โชว์ จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ ผู้จัดงาน”) โดยงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 มีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงระเบียบการและเงื่อนไขนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากผู้สมัครก่อน

 • 1. วัตถุประสงค์การจัดการประกวด คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการออกแบบและตกแต่งรถจักรยานยนต์ในแต่ละรุ่นที่เข้ากับรูปแบบงานที่ผู้จัดงานได้ตั้งขึ้นมาและเป็นตัวแทนในการนำรถจักรยานยนต์ของท่านออกมาจัดแสดงในงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 เพื่อเฟ้นหารถจักรยานยนต์ที่ตกแต่งได้สวยงามที่สุดตามแต่ละรุ่น
 • 2. การสมัครเข้าประกวด
  • 2.1) ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในใบสมัครและจะต้องกรอกใบสมัครตามแบบที่ ผู้จัดงาน กำหนดให้ครบถ้วน พร้อมแนบหลักฐานประกอบการสมัครตามที่ระบุ
  • 2.2) ผู้สมัครสามารถกรอกข้อมูลใบสมัครการเข้าประกวดรถจักรยานยนต์ผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่ 1 ตุลาคม- 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ www.bangkokmotorbikefestival.com ในกรณีมีข้อสงสัยกรุณาติดต่อสอบถามได้ที่โทรศัพท์หมายเลข : 02-320-0033
  • 2.3) ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจะพิจารณาจัดประเภทของผลงานแต่ละคัน เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนด และลักษณะของแต่ละคลาสการประกวด
  • 2.4) ผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับผู้สมัครที่ทำผิดกฎระเบียบโดยมีสิทธิ์คัดผู้สมัครออกได้ ในระหว่างการตัดสินการประกวดในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าผู้สมัครรายนั้นมีความประพฤติไม่เหมาะสม ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบในการประกวดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าหรือขอความยินยอมจากผู้สมัครก่อน
 • 3. กำหนดการประกวด ผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 จะจัดให้มีการประกวดแข่งขันการตกแต่งรถจักรยานยนต์ กิจกรรม Bangkok Custom Bike Competition ตามกำหนดการดังนี้ (หากมีการเปลี่ยนแปลงทางผู้จัดงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • 3.1) รอบแรก คณะกรรมการร่วมกันตรวจสอบคุณสมบัติและทำการคัดเลือกรถจักรยานยนต์ที่เข้าประกวดแข่งขันใน วันที่ 1 – 31 ตุลาคม พ.ศ.2562 ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 และแจ้งผลอย่างเป็นทางการทั้งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและผู้ที่ไม่ผ่านการ คัดเลือกผ่านทางอีเมล์ของผู้เข้าประกวดรถจักรยานยนต์ ทั้งหมด 8 ประเภท

   สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการประกวดแข่งขันรถจักรยานยนต์ ต้องชำระเงินจำนวน 1,500 บาท สามารถชำระเงินพร้อมแนบหลักฐาน ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดรถจักรยานยนต์ ทั้ง 8 ประเภท ต้องเข้าร่วมทำกิจกรรม "Opening Ceremony" ในวันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 16.00 - 18.00 น. ณ.โซนสแควร์ A-B หน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ (ราชประสงค์) และนำรถจักรยานยนต์ขึ้นแสดงโชว์ในวันงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 ระหว่าง วันที่ 15-19 มกราคม พ.ศ. 2563

  • 3.2) รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก จะต้องร่วมกิจกรรมนำเสนอรายละเอียดรถบนเวทีตามวันและเวลาที่ผู้จัดงานได้กำหนดไว้ และในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.จะทำการประการรายชื่อผู้ชนะเลิศใน กิจกรรม Bangkok Custom Bike Competition ทั้งสิ้น 7 ประเภทได้แก่
   • 1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 8 รางวัล
   • 2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 8 รางวัล
   • 3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 8 รางวัล
   • 4. รางวัล Best of the show จำนวล 1 รางวัล
   • 5. รางวัลประกวดตกแต่งบูท จำนวน 1 รางวัล
   • 6. รางวัล Picked by Invited Builders
   • 7. รางวัล Popular Vote Awards จำนวน 1 รางวัล
 • 4. การตัดสินการประกวดแข่งขันการตกแต่งรถจักรยานยนต์ กิจกรรม Bangkok Custom Bike Competition
  • 4.1) การตัดสินจะกระทำโดยคณะกรรมการตัดสินซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายสาขาอาชีพทั้งนี้การตัดสิน ของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สุด
  • 4.2) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 8 ประเภท หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันการประกวดรถจักรยานยนต์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ได้ ถือว่าสละสิทธิ์ในการประกวดแข่งขันการตกแต่งรถจักรยานยนต์ กิจกรรม Bangkok Custom Bike Competition
  • 5. รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมงานประกวดการตกแต่งรถจักรยานยนต์ กิจกรรม Bangkok Custom Bike Competition
   • 5.1) ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในการประกวดแข่งขันการตกแต่งรถจักรยานยนต์ กิจกรรมBangkok Custom Bike Competition จะได้รับรางวัลตามที่ผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 กำหนดและประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป แต่ทั้งนี้ ผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 มีสิทธิ์เด็ดขาดในการเปลี่ยนแปลงรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือขอความยินยอมจากผู้ได้รับรางวัลก่อนโดยทางผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 จะจัดหาของรางวัลที่มูลค่าเทียบเท่าหรือใกล้เคียงกันเป็นการทดแทน
   • 5.2) ในกรณีที่ผู้เข้าประกวดได้ขอสละสิทธิ์รางวัล ผู้เข้าประกวดรายนั้นๆ จะต้องคืนรางวัลที่ได้รับจากการประกวดให้กับ ผู้จัดงาน Bangkok Motorbike Festival 2020 ในวันที่แจ้งความประสงค์ขอสละสิทธิ์

  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อยและยินยอมตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ ผู้สมัครเข้าประกวด ยอมรับในข้อตกลงตามสัญญาและระเบียบข้อบังคับในการเข้าร่วมกิจกรรมภายในงาน Bangkok Motorbike Festival 2020
ข้อมูลผู้สมัคร/ Personal Profileข้อมูลรถที่ส่งเข้าประกวด (Motorcycle detail)แนบไฟล์สำเนาบัตรประชาชน *

ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 500kb


ช่องทางสำหรับอัพโหลดรูปรถจักรยานยนต์ 5 ด้าน ( ขั้นต่ำ 5 รูป )*

ขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 500kb
รูปภาพมุมต่างๆเพิ่มเติม
 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในระเบียบการและเงื่อนไขฉบับนี้เป็นที่เรียบร้อย และยินยอมตกลงที่จะปฏิบัติตามระเบียบการและเงื่อนไขดังกล่าวทุกประการ
SUBMIT